Revisjon

Vår hovedoppgave som revisor i HrH Revisjon er revisjon/gjennomgang av regnskapet til store og små revisjonspliktige virksomheter. Vi har i stor grad også virksomheter som velger revisjon selv om virksomheten ikke nødvendigvis har lovpålagt revisjon. Vår erfaring er at eierne av selskap som ikke er revisjonspliktig, og som ikke er tett knyttet til den daglige driften, setter pris på å få regnskapet gjennomgått av revisor før årsregnskapet godkjennes.
Som revisor skal vi gjennomgå og kvalitetssikre virksomhetenes regnskap.

 • Revisjon av årsregnskap
 • Revisjon av ligningspapirene
 • Revisjon av deler av et regnskap
 • Attestasjoner etter selskapslovgivningen
  • Stiftelse og omdanning av selskap
  • (åpningsbalanse ved tingsinnskudd)
  • Avtale mellom aksjonær og selskap
   (redegjørelse)
  • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
   (innskudd og oppgjør)
  • Fusjon og fisjon (åpningsbalanse, redegjørelse)
  • Uttreden og utløsning (bekreftelse)
  • Oppløsning (avviklingsoppgjør)
 • Særskilte attestasjoner
  • Eierstyring (intern kontroll) Gjennomgang av kvalitet / overholdelse
  • Bokføring og dokumentasjon
   Gjennomgang av kvalitet / overholdelse
 • Avtalte kontrollhandlinger
  • Gjennomgang ved kjøp, salg, fusjon, forkjøpsrett, mv
  • Gjennomgang av investeringsregnskaper for tilskudd
 • Granskinger knyttet mislighetsvurderinger

Regnskap

Våre dyktige medarbeidere bistår gjerne med å sette sammen årsregnskap og skattemelding for så sende inn til Regnskapsregister og Skatteetaten, og å sende inn blant annet aksjonærregisteroppgave og følge opp selskapets aksjeeierbok. Dersom det er behov for bistand til å lage utkast til protokoller så vil vi også kunne bistå med det.

Rådgivning

De fleste virksomheter, store som små, vil ha behov for rådgivning i forbindelse med blant annet skatte- og avgiftsspørsmål, selskapsstruktur og generasjonsskifter. Vi disponerer medarbeidere med særskilt sterk kompetanse innenfor skatte- og avgiftsspørsmål som kan bistå med rådgivning også knyttet til spørsmål av høy kompleksitet. Vi har også sterk kompetanse innenfor omorganiseringer av selskapsstrukturer, herunder fusjon, fisjon og kapitalendringer, samt generasjonsskifter.
 • Verdsettelse av virksomheter
 • Overføring av virksomhet til nye eiere
 • Valg av eierstruktur
 • Analyse av virksomheter
 • Oppfølging og tilpassinger til nye skatte og avgiftsregler